× HOME ABOUT US CONTACT US FAQ FOR EMPLOYER LOGIN SIGN UP
 • HOME
 • ABOUT US
 • LOGIN
 • SIGN UP
 • MENU
 • FAQ WorkRead.com

  Manual

  วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

  • เข้าเว็บไชต์
  • กด register ที่มุมบนของหน้าเวปไชต์
  • เลือกสถานะการใช้งาน
  • ทำการกรอกข้อมูลของผู้สมัคร
  • กด signup เพื่อสมัครใช้งาน

  Register Account


  Login Website


  Edit Input Infomation


  Apply Job

  Contact

  กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล Email ที่ติดต่อสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียน

  Name:

  Email:

  Message: